Stg. Verzendboekhandel Colomba


Bijzondere uitgaven

30 producten

 •  

  Inleiding tot de theologie

  Inleiding tot de theologie

  Door: José Morales

  Deze Inleiding tot de Theologie biedt iedereen die op systematische wijze zijn geloof wil verdiepen en zich wil bezighouden met de wetenschap waarin God en het zoeken naar zijn Waarheid centraal staan, een helder overzicht van een aantal grondbegrippen.

  Het boek bevat vijf hoofdstukken:

  • Geloof en theologie, met een nadere uitleg van beide begrippen;

  • De aard van de theologie, waarin onder meer de verhouding tussen geloof en rede aan de orde komt;

  • De bronnen van de theologie, waarin nadruk wordt gelegd op de onverbrekelijke samenhang ervan;

  • Het Leergezag in het leven van de Kerk, met aandacht voor de betekenis ervan voor de theologie en de theoloog;

  • Theologie, cultuur en leven, waarin dieper wordt ingegaan op hun onderlinge betrokkenheid, de verhouding theologie en wetenschap en de mogelijkheid van een theologisch pluralisme.

  15 x 21 cm. 144 pag.

   

  • Nr. 2482

   

   

  € 12,75
  In winkelmandje

   
 •  

  In het begin schiep God

  In het begin schiep God

  Theologische scheppingsleer

   

  Door: Pedro Urbano López de Meneses, pr.

  De tekst steunt op de christelijke traditie van de grote geestelijke auteurs. De leer over de schepping wordt uitgelegd zonder het leergezag uit het oog te verliezen, in het bijzonder de ontwikkeling van de scheppingsleer in de laatste catechismus van de katholieke Kerk.

  Dit boek wil, met andere woorden, meer inzicht geven in de woorden die we elke zondag aan het begin van de geloofsbelijdenis herhalen: “Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde”, in nauwkeurige samenhang met zowel de Traditie als het leergezag.

  De inhoud van dit boek is niet moeilijk samen te vatten: het gaat in de eerste plaats over de theologische vraag naar de betekenis van het woord “scheppen” wanneer men over God spreekt. Het is van belang om dit theologische begrip goed te omschrijven voordat men andere, hiermee verwante waarheden probeert te begrijpen: Verbond, uitverkiezing, belofte, gave…

  Hiervandaan zet het boek de fundamentele thema’s van de theologie van de schepping uiteen, in de logische volgorde van de Heilige Schrift: de bovennatuurlijke doelstelling van de schepping, de schepping en verheffing van de geestelijke schepselen, het verzet van de mens tegen de goddelijke plannen, het kwaad in de wereld, enz.

  15 x 21 cm. 142 pag.

  • Nr. 2530

   

  € 15,15

   

  € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Fundamentele theologie

  Fundamentele theologie

  Door: Jutta Burggraf

  In de begintijd van de Kerk nodigde de heilige Petrus christelijke gemeenten die in de verschillende streken van Klein-Azië leefden uit, om te getuigen van hun geloof in Jezus Christus: “Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft”.

  Deze opdracht die de apostel hun toevertrouwt, is de kern zelf van de fundamentele theologie. Om deze tekst te begrijpen, moeten we de context begrijpen. We bevinden ons in het jaar 64 of 67, waarin waarschijnlijk het martelaarschap van de heilige Petrus plaatsvond.

  Als een christen in dit vijandige klimaat trouw bleef aan Christus en volgens zijn geloof handelde, werd hij vaak niet alleen gediscrimineerd, maar ook vervolgd, en zelfs omgebracht.

  Hieruit volgt dat het fundamentele doel van de heilige Petrus een dubbel antwoord schijnt te zijn op deze ingewikkelde situatie.

  Enerzijds wil hij de zijnen troosten en hen aansporen om standvastig te zijn bij tegenspoed, anderzijds raadt hij hun aan om hun persoonlijke houding aan anderen diepgaand uit te leggen, zodat die hen steeds beter begrijpen.

  15 x 21 cm. 210 pag.

  • Nr. 2531

   

  € 17,20

   

  € 17,20
  In winkelmandje

   
 •  

  Gebed van een zieke

  Gebed van een zieke

  Auteur: Blaise Pascal

   

  Blaise Pascal was een van de grootste denkers en wiskundigen van zijn tijd. Hij leed onder een zwakke gezondheid. In zijn Gebed om aan God te vragen ziekten ten goede te gebruiken smeekt hij God om zijn zwakke gezondheid van zijn lichaam te gebruiken tot redding van zijn ziel. Hier laat de grote denker zich in zijn hart kijken.

   

   

  12,5 x 20,0 cm. 98 pag.

   

  • Nr. 2554

   

   

   

  € 12,85
  In winkelmandje

   
 •  

  Katholieken evangeliseren

  Katholieken evangeliseren

  Handboek voor de nieuwe evangelisatie

   

  Auteur:: Scott Hahn

   

  De titel is bewust dubbelzinnig: Katholieken evangeliseren. Moeten katholieken evangeliseren, of dienen zij geëvangeliseerd te worden?

  De nieuwe evangelisatie is een taak waartoe Christus ons allen oproept. Het is de grote uitdaging van de Kerk in de 21e eeuw. Het is de opdracht waarmee u en ik zijn belast.

  Dit boek kan worden beschouwd als een handboek voor de nieuwe evangelisatie. Of misschien nog beter, het kan worden gezien als een handboek voor de uitvoering van onze opdracht, een gids om ons te helpen begrijpen wat het betekent om een geëvangeliseerde katholiek en een evangeliserende katholiek te zijn, en daar ook naar te leven.

   

   

  15,0 cm x 21,0 cm. 182 pag.

   

  • Nr. 2553

   

   

     € 12,85
  In winkelmandje

   
 •  

  Jezus Christus, onze verlosser

  Jezus Christus, onze verlosser

  Inleiding tot de Christologie

  Door: Vicente Ferrer Barriendos, pr.

   

  Christus zoeken. Christus vinden. Christus liefhebben. Deze heilige en betrouwbare raad omschrijft de gehele weg van het geestelijk leven, die ons voert tot de vereniging en eenwording met Jezus Christus.

  De eerste etappe van deze weg bestaat uit het streven naar een levendig geloof, zoals dat van de psalmist: Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken (Ps. 27:8). Daarvoor is het noodzakelijk om regelmatig de heilige Schrift te lezen en om, net zoals Maria, de handelingen en de woorden van de Heer te overwegen in ons hart. Het lezen van andere geschikte boeken kan hier zonder twijfel ook bij helpen.

  Dit is ook het doel van deze inleiding in de christologie: een grote groep mensen nader kennis te laten maken met de prachtige rijkdom en de ondoorgrondelijke diepte van het mysterie van Christus (vergelijk Fil. 3:8; Ef. 3:8).

  Omdat dit een theologisch boek is, zal er dieper worden ingegaan op het onderwerp en zal het ook beter verklaard worden dan bij een eenvoudige catechese. Er wordt in dit boek gebruikgemaakt van de methode en structuur van een systematisch-theologische verhandeling en van de juiste uitdrukkingen, die op een eenvoudige wijze uitgelegd zullen worden. Om deze reden zijn dan ook citaten uit de heilige Schrift opgenomen, evenals verklaringen van het kerkelijke leerambt en enkele uitspraken van de heilige Thomas van Aquino, die door het Tweede Vaticaans Concilie voor een dergelijke studie zijn aanbevolen. Natuurlijk wordt er ook vaak geciteerd uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, waarin de verschillende onderwerpen precies en correct worden behandeld.

   

  14,5 x 21 cm. 192 pag.

   

  • Nr. 2528

   

  € 16,75

   

  € 17,22
  In winkelmandje

   
 •  

  De kerststal van God

  De kerststal van God

  Door: Enrique Monasterio
  De kerststal van God is een boek voor kerstmis en voor iedere dag van het jaar. De lezer merkt onmiddellijk dat deze kerststal het prachtige kunstwerk is waarmee God de wereld al voor de schepping wilde bekronen.

  15 x 21 cm. 144 pag. Geïllustreerd.

  • Nr. 1568
  € 11,60
  In winkelmandje

   
 •  

  Het leven na dit leven

  Het leven na dit leven

  Door: F. Suárez

  Later… Wat gebeurt er na de dood? Wat gebeurt er wanneer het leven dat een mens geleefd heeft, slechts een vage herinnering wordt voor degene die hij achterliet? Wat gebeurt er wanneer van wat ooit een mens was, alleen een koud lichaam in staat van ontbinding overblijft? Als de mens en diens leven tot een hoop afval is verworden, hebben dan begrippen als verstand, liefde, schoonheid, wetenschap, lijden, aspiraties, werk, menselijk gedrag, zelfs tijd nog enige betekenis? Zal het echt enig verschil maken of die mens zijn leven hier op aarde heeft doorgebracht als een heilige of als een schurk? Maakt het enig verschil of een mens gedurende zijn leven hier op aarde goede dingen doet of dat hij zijn naaste kwaad berokkent?

  Elk van de twaalf hoofdstukken van dit boek is gebouwd rond de passage van de Schrift.

   

  16 x 22 cm, 208 pag.

  • Nr. 1661

   

   

  € 13,90
  In winkelmandje

   
 •  

  God wordt mens

  God wordt mens

  Jesus geboren in Bethlehem

   

  Door: Antoine Bodar, Rembrandt

  Toen de engelen waren uitgezongen, haastten de herders zich naar Bethlehem en ze vonden daar Maria en Joseph met het Kind, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe; want in de herberg was geen plaats geweest voor het gezinnetje.

  Tafereel in boerenstal van hout. Beesten in de hoek die door hun aanwezigheid warmte verschaffen, een omgevallen kruiwagen, voldoende hooi op zolder, een beschot met een olielamp die de ruimte beschijnt.

  Maria trekt haar kleed weg om de Verlosser te tonen, terwijl Joseph uitnodigend gebaart naar de herders en herderinnen die met zessen zijn gekomen, groot en klein. Zij buigen zich over de schutting naar het Kind in het licht en slaan Het aandachtig en eerbiedig gade.

  In acht hier opgenomen prenten verbeeldt Rembrandt van Rijn, Hollands kunstenaar uit de zeventiende eeuw, het Kerstgebeuren. Antoine Bodar tracht Rembrandt’s Kerstprenten te duiden en ontvouwt tevens de geschiedenis van de menswording Gods.

  20 x 20 cm. 48 pag. Geïllustreerd, gebonden

   

  • Nr. 2385

     In winkelmandje

   
 •  

  Geloof in beeld

  Geloof in beeld

  Nederlandstalige uitgave van het in samenwerking met Libreria Editrice Vaticana uitgegeven zeer practische boekje in zakformaat waarmee de gelegenheid geboden wordt om op eenvoudige wijze -door middel van teksten uit de Bijbel en de Katechismus van de Katholieke Kerk- het geloof te leren kennen.
  Iedere pagina werd fraai geïllustreerd om de geest en het hart te openen.

  Het boekje is onderverdeeld in 4 hoofdstukken:
  * Wat te geloven (het Credo)
  * Wat het geloof geeft (de Sacramenten)
  * Wat het geloof vraagt (de Geboden)
  * Wat het geloof voedt (het Gebed)

  10 x 21 cm. 160 pag. Zeer rijk geìllustreerd.

  • Nr. C 1380
  In prijs verlaagd!  € 14,50 € 7,25
  In winkelmandje