Stg. Verzendboekhandel Colomba


Voorlaatste nieuwsbrief

Voorlaatste nieuwsbrief
8 producten

 •  

  Wereldgodsdiensten allemaal gelijkwaardig?

  Wereldgodsdiensten allemaal gelijkwaardig?

  Door: Herwig Arts


  Vroeger twijfelde men zelden aan de godsdienst die men van generatie op generatie kreeg overgeleverd. Meer nog, men ging ervan uit dat andere volkeren die niet dezelfde godsdienst beleden, verdoemd waren. Alleen door bekering tot de éne ware godsdienst konden zij het heil vinden.

  In de-wereld-ons-dorp kijken we vandaag met nieuwsgierige belangstelling naar andere culturen en ontdekken dat ook hun religies belangrijke waarden bevatten. Meteen rijst de vraag: zijn alle godsdiensten gelijkwaardig?

  Herwig Arts vergelijkt de diverse wereldgodsdiensten, gaat na in hoeverre ze van elkaar verschillen of op elkaar gelijken, stelt de vraag naar de meerwaarde van het christendom, denkt na over zin en onzin van een oecomenische dialoog; peilt naar het religieuze gevoelen in elk mens.

  "Wereldgodsdiensten: allemaal gelijkwaardig? "gaat naar de diepste kern van godsdienst, religie en geloof.

   

  14,5 x 22 cm. 160 pag.

  • Nr. 715
  € 8,74
  In winkelmandje

   
 •  

  Het ongeloof gewogen

  Het ongeloof gewogen

  Door: Herwig Arts


  Geloof is voor een modern westerling enkel mogelijk binnen een sfeer van groeiend ongeloof of althans van onuitgesproken geloofsproblemen en twijfels. Indien het atheïsme een zuiver intellectueel probleem ware, dan kon er wellicht door filosofische beschouwingen of "bewijzen" aan verholpen worden. Het betreft echter een probleem dat de hele mens raakt en derhalve ook affectieve, psychologische, morele en zelfs esthetische dimensies heeft. 

  Het is de bedoeling van dit boek het eigene van het christelijke geloof in het licht te stellen en wel door het te confronteren met de agnotische en atheïstische visies, die sinds de Verlichting zulk een spectaculaire opgang maakte in het Westen. 
  Stuk na stuk hebben inderdaad de fysica, de biologie en de diverse mensenwetenschappen van 'van Galileï en Darwin tot Marx en Freud) het geloof zwaar onder vuur genomen. In hoeverre hun kritiek gerechtvaardigd was en zelfs tot een uitzuivering en verdieping van het christelijk geloof geleid heeft, wordt hier onderzocht. Toch wordt er gewaarschuewd tegen een modieus en "conventioneel" soort ongeloof dat ogenschijnlijk beter inspeelt op de gevoeligheden van de huidige "één-dimensionale mens".

  Wat geloven precies inhoudt en wat niet, alsmede welke geestesinstelling het van de mens vereist, wordt pas duidelijk nadat de atheïstische argumenten aan bod kwamen en een eerlijk antwoord kregen.


  14,5 x 21,5 cm 184 pag.

  • Nr. 714
  € 8,74
  In winkelmandje

   
 •  

  Het verschijnsel religie

  Het verschijnsel religie

  Door: Herwig Arts


  Zo'n 50 jaar geleden was geloven vanzelfsprekend. Van de wieg tot het graf had de kerk een centrale plaats. Vandaag is het bon ton om alles wat met geloof te maken heeft in twijfel te trekken... Herwig Arts treedt nadrukkelijk in dialoog met het hedendaagse ongeloof en bevraagt het religieuze fenomeen vanuit het twijfelende of God-zoekende standpunt. 

  Tot wie spreken we als we "God" zeggen? Waaruit bestaat de religieuze levenshouding? Hoe ben ik tot mijn geloof gekomen? Waarom wordt - in het westen in ieder geval - geloven in God zo gemakkelijk vereenzelvigd met een onkritische, conservatieve of traditionele instelling? Welke rol spelen ascese en lijden? De mystiek, de godservaring bij uitstek, wat is dat? Kan het geloof de uitdagingen aan van deze geseculariseerde wereld? 

  Het verschijnsel religie doorbreekt het taboe rond godsdienst. Een briljante synthese van een van de fundamenten van het menselijke bestaan, ook in deze periode van godsverduistering.


  14,5 x 22 cm. 168 pag.

  • Nr. 1047
  € 7,71
  In winkelmandje

   
 •  

  Een vader die zijn Beloftes nakomt

  Een vader die zijn Beloftes nakomt

  Gods verbondsliefde in de Heilige Schrift

  Door: Scott Hahn

  'De Heilige Schrift getuigt ervan hoe God gedurende alle tijden voor zijn familie heeft gezorgd en zijn kinderen heeft getoond hoe zij altijd met Hem kunnen leven. De bijbelse berichten maken duidelijk dat onze hemelse Vader elke afzonderlijke belofte, die Hij met het oog op onze verlossing heeft gegeven, ook is nagekomen ten koste van zijn Enig Beminde Zoon. Op grond van Gods genade wordt het heil hersteld, maar het is niet goedkoop of kosteloos.

  De geschiedenis van de nooit falende liefde van de Vader is de geschiedenis van dit boek. We zullen gezamenlijk proberen te begrijpen wat God heeft gedaan om ons tot zijn familie te maken en ons te redden uit de ellendige toestand van onze eigen zonde en zelfzucht. We zullen opnieuw ontdekken hoe hartstochtelijk Hij ons zoekt, hoe vast zijn bedoeling is om ons weer heel te maken en hoezeer het Hem toekomt dat wij Hem dankbaarheid, vertrouwen en gehoorzaamheid betonen.' (Uit het eerste hoofdstuk)

  15 x 21 cm. 256112 pag.

  • Nr. 2440

  € 15,17
  In winkelmandje

   
 •  

  Getrouwde priesters?

  Getrouwde priesters?

  30 Prangende vragen over het celibaat

  Door: Arturo Cattaneo (red.)

  Wij willen onze lezers uitleggen waarom het celibaat voor de Kerk zo belangrijk is. Voor dit doel worden de meest veelvuldige en kritische bezwaren tegen het celibaat van de priester, volgens verschillende thematische aspecten gesorteerd en beantwoord. Om het lezen te vergemakkelijken, zijn de antwoorden bewust strak gehouden. Op het eind van het boek zijn bovendien uittreksels samengesteld uit de belangrijkste leerstellige documenten en een bibliografie, voor al degenen die zich uitvoeriger met het thema willen bezighouden.

  Thematische aspecten: Het celibaat van de priester historisch bezien - De theologische motivatie - Gevoelsleven en seksualiteit - Het onderkennen en begeleiden van een roeping - Het celibaat in het leven van de priester - Celibaat en inculturatie.

  Het boek werd onder meer uitgebreid en positief besproken in Osservatore Romano door Kard. Peter Erdo, Primaat van Hongarije en voorzitter van de koepel van de Europese bisschopconferenties, met de wens van een ruime verspreiding.

  14,5 x 21 cm. 170 pag.

   

  • Nr. 2527

   

  € 15,75

   

  € 16,20
  In winkelmandje

   
 •  

  Jezus Christus en zijn kerk

  Jezus Christus en zijn kerk


  Enkele bewijzen van het geloof


  Door: G. Ferbeck, pr.

  Kunnen wij met zekerheid weten dat God bestaat? Wat is de bestemming van de mens? Komen alle godsdiensten van God? Wie is Jezus Christus? Wat was zijn missie? Hoe kunnen wij zonder ons te vergissen de Kerk van Jezus Christus herkennen? Is de Katholieke Kerk de enige ware Kerk van Jezus Christus?

  15 x 23 cm. 156 pag.

  • Nr. 2293

   

  € 20,46
  In winkelmandje

   
 •  

  Europa: christelijk of...?

  Europa: christelijk of...?

  Auteur: dr. J.H. van Leeuwen

   

  Europa is ooit gebouwd op het geestelijk fundament van het katholieke geloof. Maar het heeft dit geloof goeddeels verlaten, en vervangen door de geest van de ‘Verlichting’, een denken zonder God en zonder Waarheid. Hoe heeft het zover kunnen komen? De auteur biedt een pakkend overzicht in vogelvlucht van duizend jaar geschiedenis, en beschrijft hoe levende christelijke woorden als ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ zijn verbasterd tot ideologische termen, met alle gevolgen van dien voor de samenleving.

   

   

  13 x 20 cm. 108 pag.

   

  • Nr. C 2563

   

  € 6,75

   

  € 6,94
  In winkelmandje

   
 •  

  Dienaar van de vreugde

  Dienaar van de vreugde

   

   

  Door: Kard. Walter Kasper

   

  Dit boek is een inspirerend en warm pleidooi voor de grote verantwoordelijkheid van priesters in de kerk, met oog voor hun roeping, hun apostolische zending, hun dienst aan de missionaire opdracht van de kerk en de rol die ze kunnen spelen in het doorgeven van de vreugde van het geloof. Met een voorwoord van kardinaal Godfried Danneels.

   

  14 x 22,5 cm. 176 pag.  Gebonden.

   

  • Nr. 2189 
  € 20,51
  In winkelmandje